За нас

КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение ТЕОСИС е неправителствена организация, създадена в обществена полза през 2015г. с цел духовно израстване на обществото, образование в областта на културата, историята и традициите.

Проектите на органиизацията са насочени към:

младежи и възрастни

включително с увреждания

в неравностнойно положение

в риск от изключване

Най – необходимото познание е
да се научиш да забравяш ненужното

НАШАТА ИСТОРИЯ

Сдружение Теосис е неправителствена организация създадена 2015г., за да подпомага социалната интеграция на хора от рисковите групи. Да подкрепя и мотивира младите хора да развиват и реализират своя личностен, социален и професионален потенциал, да насърчава активното включване и ангажирано гражданско участие по актуални въпроси.

Цели

За да постигне целите си, Сдружение ТЕОСИС разработва свои проекти и в партньорство с български и европейски образователни, социални и християнски организации, медии, организации ото гражданския сектор и др.

Дейност

Дългосрочно, дейността на организацията е насочена към грижа за самотни, болни възрастни хора; Обучение в доброволчество на младежи, за да могат те активно и адекватно да участват в местни и национални граждански инициативи, да подкрепят каузи, да помагат при разработването на проекти, адресиращи техните нужди и потребности. 

Проекти

Проектите са насочени към младежи – ученици и студенти, включително и от малки населени места, по въпроси, свързани с цялостно личностно развитие:

Добротворство,
социални умения,
дигитална грамотност,
предпазване от болести и
зависимости,
милосърдие и т.н

Сдружение ТЕОСИС е организация, отворена за сътрудничество и реализиране на проекти, инициативи и дейности в партньорство.

Copyright © 2024