2015 Годишен доклад за дейността

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ

Долуподписаният Наум Андонов Димитров

л. к. № ********* , издадена от София на *********г., ЕГН (ЛНЧ) **********, в качеството на

управител на юридическо лице с нестопанска цел

СДРУЖЕНИЕ „ТЕОСИС“

БУЛСТАТ 176875621,

място на регистрация по чл. 8 от ДОПК – ТД на НАП, гр. Русе, с адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. Русе 7000, пл. „Света Троица“ №9, адрес по чл. 28 от ДОПК: гр. Русе 7000, пл. „Света Троица“ №9

ДЕКЛАРИРАМ,

че представляваното от мен юридическо лице с нестопанска цел няма непогасени парични задължения към държавата или към община по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 27.06.2016 г. Подпис:  
гр. Русе(подпис и печат) 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТЕОСИС“ ПРЕЗ 2015

1. Общо представяне

Сдружение „ТЕОСИС“ е учредено на 21.02.2015 г. в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е регистрирано в РОС (Ф.Д. № 19/2015 на 25.05.2015). Сдружението се определя като доброволна, независима, неправителствена, неполитическа гражданска организация, която е определена за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза при Министерството на Правосъдието (№010/19.11.2015) и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и Учредителния акт.

Мисията на Сдружението е да допринася за нравственото израстване на обществото, образование в областта на духовното дело, културата, историята и традициите; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хора от рисковите групи; защита на човешките права.

За изпълнението на мисията Сдружение „ТЕОСИС“ е насочило дейността си за постигането на следните цели:

 1. Да работи за духовното израстване на обществото, за социално подпомагане на нуждаещите се, за образование в областта на духовното дело, културата, историята и традициите, установяване и развитие на сродни духовни и културни общности в страната и чужбина.
 2. Проучване проблемите на хора в неравностойно положение, планиране на дейности и организиране изпълнението им за подпомагане разрешаването им.
 3. Осигуряване на условия за социалната им интеграция и личностната реализация, както и защита на човешките им права.

2. Информация за дейността.

Поради факта, че Сдружение „ТЕОСИС“ е новорегистрирано сдружение, през 2015 г. не е извършвало дейност.

Прилагам 4 бр. документа.

Приложения:

1. Счетоводен баланс към 2015 г.

2. Отчет за приходите и разходите

3. Декларация по чл. 45, ал. 2 от ЗЮЛНЦ

4. Заявление образец 46

27 юни 2016 г.              

Русе                                                                 

Русенски митрополит Наум

/Наум Андонов Димитров/,

Председате на УС

П Р О Т О К О Л  ОТ

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

Днес, 21.02.2015 год. (двадесет и първи февруари две хиляди и петнадесета година), в град Русе, долуподписаните:

 1. НАУМ АНДОНОВ ДИМИТРОВ

ЕГН:**********, л.к.№ *********, изд. на ********** г., от МВР- София,

София, ул. „Оборище“ №4

2.  РОСЕН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

ЕГН: **********, л.к.№ *********, изд. на ********** г., от МВР- Русе,

Русе, ул. „Орлово гнездо“ №1, вх.В, ет.2

 • СВЕТОСЛАВ ТЕОФИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ЕГН: **********, л.к.№ **********, изд. на ********** г., от МВР- Русе,

Русе, ул. „Симеон Велики“ №18, ет.2

 • ИВО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЕГН: ********** , л.к.№ **********, изд. на ********** г., от МВР- Русе,

Русе, ул. „Симеон Велики“ №18, ет.1

 • ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА МИЦОВА

ЕГН: ********** , л.к.№ *********, изд. на ********** г., от МВР-Русе,

Русе, ул. „Баба Тонка“ №3

 • МАРУСЯ ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА

ЕГН: ********** , л.к.№ *********, изд. на ********** г., от МВР-Русе,

Русе, ул. „Духовно възраждане“ 11

 • МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ЕГН: ********** , л.к.№ **********, изд. на ********** г., от МВР-Русе,

Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №36, ет.4

 • ЯНА МИРОСЛАВОВА МОМЧИЛОВА 

ЕГН: **********, л.к.№     *********, изд. на ********** г., от МВР-Русе,

Русе, ул. „Лисец“ №1, вх.6, ет.8, ап.16

 • МАГДАЛЕНА МАРИНОВА ТРИФОНОВА

ЕГН: ********** , л.к.№ *********, изд. на **********, от МВР- Русе,

Русе, бул. „Скобелев“ №16, вх.3, ет.4, ап.10

Се събрахме доброволно с цел учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена  полза, под наименование Сдружение „Теосис”.

           Събранието  бе открито от Русенски митрополит Наум (Наум Андонов Димитров). Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на  закона да бъдат избрани председател на настоящото учредително събрание, секретар на събранието, както и преброител на гласуването.

          Той предложи да бъдат избрани както следва:

 1. За председател на учредителното събрание – …………………….,ЕГН: ………………….
 2. За секретар на учредителното събрание – ……………………., ЕГН: ………………….
 3. За преброител на гласовете – ……………………., ЕГН: ………………….

Учредителното събрание констатира, че така предложените председател, секретар и преброител на гласовете се избират с пълно мнозинство – гласували „ЗА” – 8 (осем) учредители, гласували „ПРОТИВ” – няма, гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

          Председателят разясни, че учредителното събрание на Сдружение „…………….” следва да се проведе при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел в обществена  полза, под наименование Сдружение „……………………”
 2. Вземане на решение за определяне целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНЦ
 3. Вземане на решение за приемане на Устава на сдружението
 4. Избор на Управителен съвет на сдружението.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което взе с единодушие следното процедурно решение:

По т.1 от дневния ред председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на сдружение с нестопанска цел „…………………………”. Запозна присъстващите с целта, която се поставя с учредяването на сдружението, наименованието, седалището и адреса на управление, както и предмета на дейност на бъдещото сдружение. Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване на единственото постъпило предложение за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Учредителното събрание взе решение №1: Учредява сдружение с нестопанска цел с наименование Сдружение с дейност в обществена полза ……………………, седалище и адрес на управление гр. Русе, пл. „Света Троица 9, с предмет на дейност съобразно устава.

Гласували „ЗА” – 8 (осем) учредители, гласували „против” – няма, гласували „въздържал се” – няма.

          По т.2 от дневния ред председателят на събранието представи предложение за приемане на решение относно целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и вида дейност, която сдружението ще осъществява.

          Учредителното събрание взе решение №2: приема с 8 (осем) гласа „ЗА” предложените цели на сдружението, дейностите, които ще осъществява и принципите му. Гласували „против” и „въздържал се” няма.

Целите на сдружението са: 1. Сдружението има за цел да работи за духовното израстване на обществото, за социално подпомагане на нуждаещите се, за образование в областта на духовното дело, културата, историята и традициите, установяване и развитие на сродни духовни и културни общности в страната и чужбина.

2. Проучване проблемите на хора в неравностойно положение, планиране на дейности и организиране изпълнението им за подпомагане разрешаването им, организиране на благотворителни мероприятия и др.

3. Осигуряване на условия за социалната им интеграция и личностната реализация, както и защита на човешките им права.

Средствата и дейностите за постигане на целите са:

1. Разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им;

2. Организира и участва активно в симпозиуми, семинари, конференции и други общински, областни, регионални, национални и международни форуми;

3. Разработва и реализира проекти и програми в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалното подпомагане, организира срещи, дискусии и други форуми по проблемите на гражданското общество;

4. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.

          Дейностите за постигане на целите се изразяват в организиране на лекции, семинари, конференции, концерти, създаване и поддържане на социални кухни, издателска дейност, персонално обгрижване и всички други непротиворечащи на закона дейности, с оглед осъществяване на поставените цели

          По т.3 от дневния ред председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на проектоустава на сдружението. Учредителите бяха запознати с начина на управление, правомощията на органите на дружеството, както и с размера на имуществените вноски на всеки член на сдружението. Гласували „За” – 8 (осем) учредители, гласували „против” и „въздържал се” няма.

          Учредителното събрание взе решение №3: Приема Устава на Сдружение „………………………..”.

          По т.4 от дневния ред председателят на събранието представи на присъстващите предложение сдружението да се управлява от Управителен съвет. Запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на кандидатите за членове на управителния съвет. Учредителното събрание взе решение №4 с 8 (осем) „За”, гласували „против” и „въздържал се” няма. Избора за членове на управителния съвет на Сдружение „Свидетелство от любов” е както следва:

 1. За председател на Управителния съвет: ………………………., ЕГН:………………,  Русе, ул. ……………………………..

За членове:

 • ……………………….., ЕГН: ………………, Русе, ул. ……………………. и
 • ……………………, ЕГН:………………., Борово, ул. …………………..

С това, поради изчерпване на дневния ред, учредителното събрание на Сдружение „………………………………” бе закрито.

          ПОДПИСАЛИ:

          (УЧРЕДИТЕЛИ)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Copyright © 2024