2016 Годишен доклад за дейността

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ

Долуподписаният: Наум Андонов Димитров

л. к. № *********, издадена от МВР-София на ********* г., ЕГН (ЛНЧ) **********

в качеството на Председател УС на

(представляващ, управител)

юридическо лице с нестопанска цел Сдружение ТЕОСИС

 (наименование на юридическото лице)

БУЛСТАТ 176875621

място на регистрация по чл. 8 от ДОПК – ТД на НАП, гр. Русе с адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. Русе, област Русе, община Русе, пл. Света Троица, № 9, адрес по чл. 28 от ДОПК: гр. Русе, област Русе, община Русе, пл. Света Троица, № 9

ДЕКЛАРИРАМ,

че представляваното от мен юридическо лице с нестопанска цел няма непогасени парични задължения към държавата или към община по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 07.06.2017  Подпис:  
гр. Русе (подпис и печат) 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТЕОСИС“ ЗА 2016 ГОДИНА

Изготвен по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Период на отчитане: януари-декември 2016 г.

Изготвен: юни 2017 г. от Маруся Цветанова, член на УС

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 2. ЦЕЛИ
 3. ДЕЙНОСТИ
 4. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
 5. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Сдружение ТЕОСИСе регистрирано в Русенски окръжен съд с решение по фирмено дело № 19/2015 г. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Същото е регистрирано и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието под № 20151119010. Седалището и адрес на Сдружението осъществява своята дейност изключително чрез демократични средства, в съответствие с Конституцията и цялото действащо в Република България законодателство.

Сдружението е непартийно, отворено, доброволно, като осъществява своята дейност в обществена полза, въз основа на  следните ръководни начала. Обединява усилията на своите членове за постигане целите и задачите на Сдружението. Отношенията между членовете на организацията се изграждат въз основата на: доброволност, равенство в правата и задълженията, непосредствено и представително участие в осъществяването на целите и задачите.

II.ЦЕЛИ

Съгласно Устава на Сдружение ТЕОСИС целите, които поставяме пред нас като екип са:

 • Да работим за духовното израстване на обществото.
 • Социално подпомагане на нуждаещите се.
 • Образование в областта на духовното дело, културата, историята и традициите.
 • Проучване проблемите на хора в неравностойно положение, планиране на дейности и организиране изпълнението им за подпомагане разрешаването им.
 • Организиране на благотворителни мероприятия.
 • Осигуряване на условия за социалната интеграция и личностната реализация на хора в неравностойно положение, както и защита на човешките им права.

Със своята доброволна работа членовете на Сдружението допринасят за постигането на целите, които сме си поставили. Организацията работи предимно на регионално ниво и се ръководи от Председателят на Управителния съвет.

III.ДЕЙНОСТИ

Нашите основни дейности са насочени към провеждане на:

 • Разработване и изпълнение на проекти и програми в областта на духовното образование, културата, здравеопазването и социалното подпомагане.
 • Организиране на срещи, дискусии и други форуми по проблемите на обществото.
 • Участие в програми за организационно и методическо подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им.
 • Организиране и участие в семинари, конференции и други регионални, национални и международни форуми.
 • Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.
 • Доброволчество.

IV. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Обособяване и развитие на Духовно-просветен център за деца и младежи към катедрален храм „Света Троица“, Русе“, финансиран от Фондация „Bread for the World“.

Проектът е с едногодишно финансиране – от март 2016 до март 2017 година и е на стойност 7500 евро.

Към момента, в резултат от  ремонтните дейности, извършени от Русенска митрополия и финансирането по проекта са подобрени битовите условия за работа, изграден санитарен възел, обновено и оборудвано работното помещение. Посредством това Център за деца и младежи, освен училището по вероучение, ще има допълнителна възможност за провеждане на различни курсове и обучения, съобразени с нуждите и желанията на децата – рисуване, иконопис, езикови курсове, място за срещи и разговори с хора от Църковната общност и други.

В неделното училище участват около 12 деца на възраст от 4 до 12 год. като  очакваме броят им постепенно да се увеличи. С цел по-добра популярност на дейностите в неделното училище и предстоящите курсове по рисуване и иконопис, са изготвени и отпечатани 2000 бр. дипляни и още толкова флаери, които се разпространяват сред целевата група.

В организацията и изпълнението на проекта участват – организатор, координатор, преподавател и счетоводител.

След приключване на финансирането от Фондация „Bread for the World“ дейностите продължават със средствата, получени като дарение, събрани от ежегодните благотворителни базари.

2. Проект „Летен трудов лагер за младежи, Сяновски манастир „Света Марина”, Русенска епархия, 09 – 16.07.2016 г ”

„Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно“ /Пс. 132:1/ Общо – 5540 лв.

Под този надслов се обединиха участниците в православен летен лагер в манастирСвета Марина“, Сяново, който с благословението на Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум, се провежда за седма поредна година в средата на месец юли. Митрополитът посети и благослови всички участници в заключителния ден от лагера и в навечерието на празника на манастира. Поздрави ги за дръзновението и подчерта важността и необходимостта от православно обучение, молитва в дух на единство и практически занимания, които ежегодно обединяват деца и възрастни в светата обител. 

Участниците в лагера бяха общо 76 енориаши, в т.ч. и 18 деца от шест епархии на БПЦ – Русенска, Видинска, Търновска, Софийска, Сливенска и Неврокопска. Традиционно е и гостуването на приятели от холандската християнска общност в Дален, които даряват своя труд и подкрепа за манастира.

Обратната връзка, която бе дадена от участниците, чрез попълнените от тях анкети, констатира висока успеваемост в отделните организационни компоненти. Организационният екип също бе оценен положително, въпреки това се дадоха ред предложения за подобрение на бъдещото провеждане на лагера.

Тазгодишният лагер се осъществи благодарение на безвъзмездната финансова подкрепа на Фондация „Комунитас“ по проект за подпомагане и развитие на църковни общности, с подкрепата и съдействието на Русенска митрополия, спонсори и дългогодишни дарители.

3. Проект „Дойди и виж“ (Йоан 1:46). Въведение в православието

Проектът е финансиран от Фондация „Комунитас“ – за изработване на Ръководство по вероучение, на стойност 3000 лв. и за отпечатване – 3200 лв. (1200 бр. ) – от дирекция „Вероизповедания“, които още не са получени.

Книгата представлява помагало, изясняващо основните истини в християнската вяра, изложени под формата на въпроси и отговори, да служи при катехизиране и подготовка за кръщение. Изданието има за цел да даде на влизащите в храма кратко и достъпно изяснение на Църквата и богослужението, Тайнствата, молитвата, запознаване с личността на Иисус Христос и лицата на Светата Троица. То не претендира за висок академичен стил, а по скоро споделя и обединява духовния опит на християните от енорийски общности в град Русе и свещенослужители с богата дългогодишна служба. Ще включва цитати от светите отци на Църквата, които поучават, наставляват и възпитават хората във вяра и любов към Бога и ближния, молитвено общение и цялостно участие в църковния живот.

IV.ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Приходите и разходите на Сдружението са представени съгласно финансовия Отчет за приходи и разходи и Отчет за паричните потоци, приложени към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат за 2016 г.

Приходите на Сдружението се формират както следва:

 1. От членски внос – 0 лв.
 2. Получени дарения под условие (проекти) – 23 240 лв.
 3. Получени дарения от физически и юридически лица без условие – 4000 лв.

Общо приходи за периода – 27 240 лв.

Изразходвани средства за изпълнение на дейностите на Сдружението:

 1. От получените дарения под условие (проекти) – 23 240 лв
 2. От получени дарения от физически и юридически лица без условие – 1000 лв.

Финансов резултат – 3000 лв.

Председател на Управителния съвет:

Русенски митрополит Наум /Наум Андонов Димитров/

Телефон и друга информация в МП относно документите, които се подават:

02/9237-301;-345

Отчетност пред Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена ползва или клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност, са длъжни да представят информация за дейността си през 2016 г. пред Централния регистър в срок до 30 юни 2017

 В Централния регистър се представят за вписване следните документи:

 • Заявление за представяне на документи по чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ (по образец) на хартиен носител и на CD;

– Копия от съдебни решения за вписване на промени през 2016 г.;

– Актуален Устав/Устройствен акт(ако е бил изменян през 2016 г.); 

 • Актуален списък на лицата от състава на управителните органи;
 • Годишен доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;

– Годишен финансов отчет, включително заверен, ако подлежи на независим финансов одит;

 • Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания по чл. 45, ал. 2. т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ;
 • Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ;

Как се обявява информацията за дейността на ЮЛНЦ в ОП през 2016 г. в ЦР?

– по електронен път (без квалифициран електронен подпис) – чрез Портала за електронни административни услуги за ЮЛНЦ в ОП

– на хартиен носител – по пощата или на място на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска“ № 1, п.код. 1040.

Образците на документите са достъпнитук.

Copyright © 2024