Устав

У С Т А В НА СДРУЖЕНИЕ „ТЕОСИС”

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружението е юридическо лице, отделно учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и настоящият устав.

Ал.1. Сдружение „ТЕОСИС”, наричано по долу за краткост „Сдружението” е юридическо лице с нестопанска цел съгласно ЗЮЛНЦ и осъществява дейността си съгласно българското законодателство.

Ал.2. Сдружението се определя като организация за извършване на дейност в Обществена полза;

Ал.3. Сдружението се определя като доброволна, независима, неправителствена, неполитическа гражданска организация, обединяваща дееспособни физически и юридически лица на основата на обществения и професионален интерес за целите на организацията и отговарящи на изискванията на настоящия Устав;

Чл.2. Сдружението възниква в момента на вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в съда.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3. Ал. 1. Сдружението ще осъществява дейността си под наименование СДРУЖЕНИЕ „ТЕОСИС”;

Ал.2. Наименованието може да бъде изписвано и на латиница;

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.4. Ал.1. Седалището на Сдружението е гр. Русе, пл. Света Троица 9;

Ал.2. Адрес на управление гр. Русе, пл. Света Троица 9;

Чл.5. Сдружението се създава за неопределен срок.

Чл.6. Ал.1. Сдружението може да има своя емблема;

Ал.2. Емблемата по предходната алинея се одобрява от Управителния съвет

Чл.7.Сдружението има кръгъл печат с емблемата по предходния член и наименованието му по чл. 3 от Устава.

ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Дружеството осъществява следният предмет на дейност:

Ал.1. Допринасяне нравственото израстване на обществото, образование в областта на духовното дело, културата, историята и традициите;

Ал.2. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хора от рисковите групи;

Ал.3. Защита на човешките права;

Ал.4. Организиране и координиране изпълнението на мероприятия в сферата на социални дейности и услуги за хора в неравностойно положение, деца и възрастни и техните семейства, трансграничното и международното сътрудничество, административния капацитет, развитието на човешките ресурси, обученията и ученето през целия живот, равнопоставеността на половете, интегриране на малцинствени и рискови групи, превенция на изключването, деинституционализация, реинтеграция и др.;

Ал.5. Създаване и укрепване на мрежа от неправителствени организации и други физически и юридически лица, ангажирани в духовната, социалната и други обществени сфери на развитие.

Ал.6. Сътрудничество с институции при разработване на методики за работа с лица в неравностойно положение – деца и възрастни и техните семейства.

Чл.9. Ал.1. Осъществява допълнителни стопански дейности, свързани с предмета на дейността, за която е регистрирано и ползва приходите си за постигане на определените в устава цели.

Ал.2. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза не разпределят печалба. Предмет на стопанската дейност е:

1.Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, срещу определено заплащане;

2.Превод, изработване и разпространение на материали, разработване на бизнеспланове, други  проекти срещу заплащане;

3. Организиране на конференции, семинари и други форми на платено обучение;

4. Образуване и участие в търговски дружества, съгласно изискванията на закона;

V. СРОК

Чл.10. Сдружението се учредява за неопределен срок.

VІ. НЕЗАВИСИМОСТ

Чл.11.Сдружението е независимо от държавни и административни органи, политически партии и обществени организации.

VІІ. ЗАКОННОСТ

Чл.12. Сдружението осъществява своята дейност изключително чрез демократични сдредства, в съответствие с Конституцията и цялото действащо в Република България законодателство.

VІІI. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.13. Сдружението е непартийно, отворено, доброволно, като осъществява своята дейност в обществена полза, въз основа на  следните ръководни начала.

Ал.1. Обединява усилията на своите членове за постигане целите и задачите на Сдружението;

Ал.2. Отношенията между членовете на организацията се изграждат въз основата на:

доброволност, равенство в правата и задълженията, непосредствено и представително участие в осъществяването на целите и задачите;

Ал.3. Отношенията на Сдружението с други юридически и физически лица се основава на сътрудничество, взаимодействие и коректност.

IХ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.14. Сдружението има за цел да работи за духовното израстване на обществото, за социално подпомагане на нуждаещите се, за образование в областта на духовното дело, културата, историята и традициите, установяване и развитие на сродни духовни и културни общности в страната и чужбина.

Ал.1. Проучване проблемите на хора в неравностойно положение, планиране на дейности и организиране изпълнението им за подпомагане разрешаването им, организиране на благотворителни мероприятия и др.

Ал.2. Осигуряване на условия за социалната им интеграция и личностната реализация, както и защита на човешките им права.

Х. СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

Чл.15. Ал.1. Сдружението организира дейности, средствата от които се използват за изпълнение на целите и задачите на организацията;

Ал.2. Разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им;

Ал.3. Организира и участва активно в симпозиуми, семинари, конференции и други общински, областни, регионални, национални и международни форуми;

Ал.4. Разработва и реализира проекти и програми в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалното подпомагане, организира срещи, дискусии и други форуми по проблемите на гражданското общество;

Ал.5. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.

ХI. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.16. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица без разлика на пол, възраст, политическа принадлежност, образование и обществено положение, които споделят целите на Сдружението и са готови да работят или сътрудничат за постигането им и които приемат и изпълняват разпоредбите на този Устав.

Ал.1. Членуването в Сдружението е доброволно;

Ал.2. Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство;

Ал.3. Колективни членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, които проявяват интерес към дейността и съдействат за изпълнение целите на Сдружението. Приемането на тези членове става въз основа на заявление на съответната организация до Управителният съвет и Общото събрание;

Ал.4. Благодетелни членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, които внасят еднократно или ежегодно определена вноска за реализиране целите на Сдружението;

Чл.17. Всеки член на Сдружението има следните права:

Ал.1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;

Ал.2. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

Ал.3. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;

Ал.4. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;

Ал.5. Да бъде избиран в неговите органи на управление;

Ал.6. Да участва в обсъждането на въпроси, касаещи Сдружението;

Ал.7.Да прави предложения и да иска отмяна на противоуставни решения;

Чл.18. Задължения на членовете – всеки член на Сдружението е длъжен:

Ал.1. Да спазва разпоредбите на Устава, вътрешните правилници и решенията на органите му;

Ал.2. Да участва в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите му;

Ал.3. Да внася веднъж годишно членския си внос определен от Общото събрание;

Ал.4. Да работи за постигане на целите му;

Ал.5. Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

Ал.6. Да не извършва деания, които противоречат на целите му или увреждат доброто му име.

Чл.19. Прекратяване на членството – Членството в Сдружението се прекратява:

Ал.1. С едностранно писмено предизвестие отправено до Управителният съвет на Сдружението поне един месец по-ранно от датата на прекратяване на членството;

Ал.2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице, съответно с прекратяването или обявяване в несъстоятелност на юридическото лице – член на Сдружението;

Ал.3. С неплащане на членския внос до началото на следващата календарна година;

Ал.4. С прекратяване дейността на Сдружението;

Ал.5. С изключване.

Ал.6. Член на Сдружението може да бъде изключен по предложение на Управителния съвет с решение на Общото събрание когато:

1. Не изпълнява разпоредбите на този устав;

2. Работи против неговите интереси;

3. Използва членството си за користни или престъпни цели;

4. С действие, бездействие или по друг начин е злепоставил Сдружението.

Решението за изключване се взема от Общото събрание с обикновено мнозинство.

Чл.20. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ХII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 21. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Всеки делегат има право на един глас. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

Ал.1. Редовно общото събрание се свиква един път годишно;

Ал.2. Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. Приема и изключва членове;

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

8. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

9. Приема бюджета на Сдружението;

10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. Взема и други решения, предвидени в устава.

Ал.3. Правата по ал. 2, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Ал.4. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Ал.5. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Ал.6. Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Ал.7. Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.22. Общото събрание се свиква по решение на Управителния съвет или по искане на поне 1/3 от пълноправните членове на Сдружението.

Ал.1. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Ал.2.Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Ал.3. Поканата е писмена и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден и се подписва от всички членове на Сдружението.

 Чл.23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе с присъстващите членове. 

Ал.1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Ал.2. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Ал.3. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.24. Ал.1. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

Ал.2. Решения по чл. 21, ал. 2, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Ал.3. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

ХІII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.25. Ал.1. Управителният съвет на Сдружението се състои от 3 (три) пълноправни членове, включително Председателя за срок от 5 години, избрани с явно мнозинство от присъстващите делегати на Общото събрание.

Ал.2. Управителният съвет изработва и приема Правилник за своята дейност.

Чл.26. Управителният съвет има следните функции:

Ал.1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

Ал.2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението съгласно решенията на Общото събрание;

Ал.3. Подготвя и внася в Общото събрание Отчет за дейността на Сдружението за всеки отчетен период;

Ал.4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението;

Ал.5. Подготвя и внася в Общото събрание проекти на Основни насоки и проекти на работни програми за дейността на Сдружението;

Ал.6. Приема молбите за членство и заявленията за прекратяване на членство от физически и юридическите лица и почетните членове на Сдружението и ги внася в Общото събрание;

Ал.7. Внася предложения (при делегирани правомощия взема решения) за разкриване на нови клонове и структури на Сдружението в Общото събрание и назначава техните ръководни органи;

Ал.8. Подготвя и внася в Общото събрание проекти за решения за участие и членство или отказ от участие и членство в други български и международни организации;

Ал.9. Определя при промяна адреса на управление на Сдружението и за това уведомява в едноседмичен срок членовете на Сдружението;

Ал.10. Води и съхранява документацията и книгите (регистрите) на Сдружението;

Ал.11. Образува спомагателни органи /експертни комисии, съвети и други/, подпомагащи дейността на Сдружението;

Ал.12. Сключва договори за съвместна дейност и услуги с други организации по предложение на Председателя.

Ал.13. Решава всички въпроси по управление на Сдружението, които не са изрично предоставени в компетентност на други органи.

Чл.27. Управителният съвет има следните правомощия:

Ал.1. Управителният съвет се свиква от Председателя на редовни заседания най-малко един път в месеца. Поканата се отправя на предходното заседание, или се изпраща писмено, по електронна поща, като телеграма или SMS – съобщение и се публикува на стената за съобщения на Сдружението 3 дни преди заседанието;

Ал.2. Управителният съвет може да се свиква на извънредни заседания по инициатива на Председателя или по писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок от писменото искане, заседанието може да се свика от всеки един от заинтересованите членове;

Ал.3. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а при негово отсъствие от определен от него заместник;

Ал.4. Заседанието е редовно, ако присъствуват повече от половината от неговите членове. За присъстващи се считат и тези, с които има пряка телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността на лицето и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се отразява  в протокола от заседанието;

Ал.5. Решенията на Управителния съвет се вземат с явно мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията за освобождаване на пълноправни членове на Сдружението, за които се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.

Чл.28. Ал.1. Председателят на Управителния съвет е и Председател на Сдружението;

Ал.2. Председателят на Сдружението има следните функции:

1. Представлява Сдружението и управителният съвет в страната и чужбина;

2. Осъществява оперативното ръководство на Сдружението между две заседания на Общото събрание и две заседания на Управителния съвет;

3. Свиква и председателства заседанията на Управителния съвет;

4. Предлага на Управителния съвет състава на спомагателните органи;

5. Назначава и освобождава председателите на клонове, управителите на помощните и спомагателни структури и щатния персонал на Сдружението;

6. Предлага на Управителния съвет нови членове и разпределение на функционалните задължения между членовете на Управителния съвет;

7. Сключва договори за съвместна дейност с други ведомства и организации;

8. Изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и Управителния съвет.

ХІV. ИМУЩЕСТВО. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.29. Ал.1. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Ал.2. Имуществото на Сдружението служи за издръжката му и за постигане на неговите цели.

Ал.3. Сдружението формира приходите си от членски внос, дарения от български и чуждестранни институции, фондации и граждани, спонсорство от дружества и други организации в страната и чужбина, банкови кредити, предоставени целево за осъществяване на основните цели на Сдружението, от акции и ценни книжа, средства, получени от одобрени проекти по различни програми към предприсъединителни фондове и други незабранени от закона начини.

Ал.4. В качеството си на юридическо лице, Сдружението може да притежава сгради, съоръжения и техника , други имуществени права, интелектуална собственост, акции и ценни книжа, необходими за обезпечаване на дейността, предвидена в Устава; да ползва това имущество и права по предназначението им, както и да се разпорежда с него в интерес на сдружението.

Ал.5. Даренията се завеждат в специално оформена книга с имената на дарителите. През всеки отчетен период УС дава писмен отчет на дарителите /при проявено желание от тяхна страна/ за размера и начина на разходване на средствата от техните дарения.

Чл.30. Издръжката на Сдружението се осъществява от:

Ал.1. Постъпления от членски вноски /встъпителни и годишни/ в размер, определен от Общото събрание;

Ал.2. Дарения, завещания, материални помощи и спонсорство от български и чуждестранни лица, ако не са придружени от условия и тежести, противоречащи на настоящия Устав или на законите на Р България;

Ал.3. Постъпления от провеждани от Сдружението семинари, конференции, изложби, фестивали, концерти, конкурси и други мероприятия, свързани с постигане на целите на Сдружението;

Ал.4. Постъпления от предоставяне на собственост на други лица за ползване, оказване на експертна и консултантска помощ по договори, продажба на интелектуална собственост и ноу-хау и други дейности, непротиворечащи на този Устав;

Ал.5. Разработване и реализиране на проекти и програми в областта на духовното образование, културата, здравеопазването и социалното подпомагане, организиране на срещи, дискусии и други форуми по проблемите на гражданското общество;

Ал.6. Постъпления от дейността на структурите на Сдружението, разкрити по решение на Общото събрание, непротиворечащи на законите на страната и настоящия Устав и регистрирани на територията на РБългария, както и от дялово участие в други юридически лица.

Ал.7. Лихви от депозити и ценни книжа.

Ал.8. Дарения от членове на Сдружението.

Ал.9. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.

Чл.31. Ал.1. Сдружението безвъзмездно разходва имуществото за осъществяване дейности, насочени за постигане на целите си. За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

Ал.2. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 1, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

ХV. БЮДЖЕТ

Чл.32. Ал.1 Бюджетът на Сдружението се изготвя от Управителния съвет и се приема от Общото събрание.

Ал.2. Набраните средства се изразходват в съответствие с приетия бюджет за постигане на общественополезните цели на Сдружението;

Ал.3. Не се допуска изразходване на средства за други цели, противоречащи на настоящия Устав и законите на страната и за спонсориране на политически организации;

Ал.4. Допуска се прехвърляне на средства от бюджета от едно перо в друго по решение на Управителния съвет;

Ал.5. Безвъзмездното разходване на имуществото и средствата на Сдружението се извършва за постигане на целите на този Устав и по ред, предвиден в ЗЮЛНЦ.

ХVI. ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.33. На заседанията на Общото събрание се води  книга за вписване на протоколите и решенията, които се подписват от председателстващия заседанието и протоколиста и се подпечатват с печата на Сдружението.

Ал.1. Протоколите с прикрепен към тях присъствен списък, надлежно оформен с дата, час, място и подписи на присъстващите се завеждат в нарочна книга и се съхраняват в архива на Сдружението;

Ал.2. Всеки член, присъствал на заседанието, има право да следи за точното отразяване в протокола на заседанието и взетите решения.

Чл.34. Ал.1. Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите и финансовия резултат.

Ал.2. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

ХVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.35. Ал.1 Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на пълноправните членове на Сдружението;

2. С решение на съда в предвидените в закона случаи.

Ал.2. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице по реда на Търговския закон и при спазване на разпоредбите и ограниченията на специалния ред за ликвидация, предвиден за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

Ал.3. При ликвидиране на Сдружението след удовлетворяване на кредиторите не може да се извършва разпределение на останалото имущество в полза на членовете на Сдружението;

Ал.4. Лицата, придобили имущество в резултат на извършена ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружението до размера на придобитото;

Ал.5. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Сдружението от съда.

ХVIII. НАЧИН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.36. Ал.1. Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се разпределя в полза на ЮЛНЦ вписани в Централният регистър за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Сдружението.

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Митрополит Наум /Наум Андонов Димитров/
  2. Милен Кирилов Бакалов
  3. Светослав Теофилов Георгиев
  4. Иво Георгиев Иванов
  5. Елеонора Иванова Мицова
  6. Маруся Петкова Цветанова
  7. Михаил Иванов Михайлов
  8. Яна Мирославова Момчилова
  9. Магдалена Маринова Трифонова

Copyright © 2024