2020 Годишен доклад за дейността

 

 1. Митрополит Наум /Наум Андонов Димитров/
 2. Светослав Теофилов Георгиев
 3. Иво Георгиев Иванов
 4. Елеонора Иванова Мицова
 5. Маруся Петкова Цветанова
 6. Михаил Иванов Михайлов
 7. Яна Мирославова Момчилова
 8. Магдалена Маринова Трифонова
 9. Милен Кирилов Бакалов

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТЕОСИС“ ЗА 2020 ГОДИНА

Период на отчитане: юни 2019 – юни 2020 г.

Изготвен: май 2021 г. от Маруся Цветанова, член на УС

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 2. ЦЕЛИ
 3. ДЕЙНОСТИ
 4. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
 5. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Сдружение ТЕОСИСе регистрирано в Русенски окръжен съд с решение по фирмено дело № 19/2015 г. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Същото е регистрирано и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието под № 20151119010. Седалището и адрес на Сдружението осъществява своята дейност изключително чрез демократични средства, в съответствие с Конституцията и цялото действащо в Република България законодателство.

Сдружението е непартийно, отворено, доброволно, като осъществява своята дейност в обществена полза, въз основа на  следните ръководни начала. Обединява усилията на своите членове за постигане целите и задачите на Сдружението. Отношенията между членовете на организацията се изграждат въз основата на: доброволност, равенство в правата и задълженията, непосредствено и представително участие в осъществяването на целите и задачите.

II.ЦЕЛИ

Съгласно Устава на Сдружение ТЕОСИС целите, които поставяме пред нас като екип са:

 • Да работим за духовното израстване на обществото.
 • Социално подпомагане на нуждаещите се.
 • Образование в областта на духовното дело, културата, историята и традициите.
 • Проучване проблемите на хора в неравностойно положение, планиране на дейности и организиране изпълнението им за подпомагане разрешаването им.
 • Организиране на благотворителни мероприятия.
 • Осигуряване на условия за социалната интеграция и личностната реализация на хора в неравностойно положение, както и защита на човешките им права.

Със своята доброволна работа членовете на Сдружението допринасят за постигането на целите, които сме си поставили. Организацията работи предимно на регионално ниво и се ръководи от Председателят на Управителния съвет.

III.ДЕЙНОСТИ

Нашите основни дейности са насочени към провеждане на:

 • Разработване и изпълнение на проекти и програми в областта на духовното образование, културата, здравеопазването и социалното подпомагане.
 • Организиране на срещи, дискусии и други форуми по проблемите на обществото.
 • Участие в програми за организационно и методическо подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им.
 • Организиране и участие в семинари, конференции и други регионални, национални и международни форуми.
 • Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.
 • Доброволчество.

IV. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

„Енориите в действие. Проект за развитие на социалната дейност в    Русенска епархия“

Трима социални асистенти се грижеха за 15 души. Грижата за всеки човек е индивидуална и специфична за личните му нужди. Посещенията в дома се правеха веднъж седмично, помагайки им да общуват и поддържат социални контакти (разходки, културни събития, четене на книга, изучаване на чужд език, закупуване на храна и лекарства, кратки екскурзии и други), бяха подпомогнати при посещение на административни и здравни заведения. Те бяха подпомагани при подаване на документи до различни институции и в решаване на различни дела. Енориаши от различни енории се присъединиха като доброволци.

Рехабилитаторът работи с възрастните хора, за да насърчи справянето с ежедневието, преодоляването на безпомощността и поддържането на дейности от ежедневния живот – обличане, пиене с чаша, хранене с лъжица и вилица и други умения. Проведени са индивидуални ерготерапевтични сесии с всеки – позициониране, трансфер, когнитивна и сензорна стимулация. Бяха избрани значителни продуктивни и развлекателни дейности за отвличане от болестния процес, подобряване на комуникативните и интерактивни умения. Възрастните хора са се занимавали с различни творчески дейности за стимулиране и поддържане на съществуващите познавателни способности и поддържане на добро психо-емоционално състояние, дихателни тренировки и сърдечно-съдова система. Използва се за подобряване на двигателните функции. Използвани са методи за рехабилитация – лечебен масаж, активна гимнастика за горните и долните крайници. Чрез методите на рехабилитация наличните волеви движения бяха запазени, цялостният емоционален тонус беше повишен.

Веднъж месечно имахме срещи с около 30 младежи и възрастни в дома за умствено изостанали в село Брестовица. Заедно празнувахме рождените дни на всеки от тях, заедно приготвяхме храната, ходехме на богослужения в храма в селото. Редовно организираме разходки, спортни игри с почерпка с лакомства в градския парк.

За участието в Благотворителния базар за Рождество Христово изработихме традиционни български сувенири, картички и други, които донесоха радост и забавление на всички участници. Приходите от базара се използват за продължаване на социалните дейности и Неделното училище.

Всички тези дейности допринесоха за намаляване на чувството за самота и изолация, подобриха контактите и комуникацията извън затворената им среда, помогнаха за повече самочувствие и радост в ежедневието.

IV.ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

Приходите и разходите на Сдружението са представени съгласно финансовия Отчет за приходи и разходи и Отчет за паричните потоци, приложени към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат за 2020 г.

Приходите на Сдружението се формират както следва:

 1. От членски внос – 0 лв.
 2. Получени дарения под условие (проекти) –  22 000 лв.
 3. Получени дарения от физически и юридически лица без условие – 5000 лв.

Общо приходи за периода – 27 000 лв.

Изразходвани средства за изпълнение на дейностите на Сдружението:

 1. От получените дарения под условие (проекти) –  22 000 лв.
 2. От получени дарения от физически и юридически лица без условие – 5000 лв.

Общо разходи за периода – 27 000 лв.

Финансов резултат – 0 лв.

Председател на Управителния съвет:

Русенски митрополит Наум /Наум Андонов Димитров/

Констативен протокол

На 7 май 2021 г. в седалището на Сдружение „ТЕОСИС“ в гр. Русе, пл. „Света Троица“ 9, на видно място бе поставена покана за редовно годишно Общо събрание на 7 юни 2021 г. от 10,30 ч. на същия адрес при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на Сдружение „ТЕОСИС” за 2020 и приемане бюджета и програма за работа на Сдружение „ТЕОСИС”  за 2021 г.;

2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11,30 часа.

           Свидетели: членове на Сдружението:     

1. Яна Момчилова

2. Маруся Цветанова

ОБЯВЛЕНИЕ

oт Управителния Съвет на Сдружение „ТЕОСИС“

Управителният съвет на Сдружение „ТЕОСИС” , на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание, на 7.06.2021 год. от 10,30 часа в седалището на Сдружението в гр. Русе, пл. „Света Троица“ 9, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на Сдружение „ТЕОСИС” за 2020 и приемане бюджета и програма за работа на Сдружение „ТЕОСИС”  за 2021 г.;

2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11,30 часа.

5.05.2021 г. 

Русе

Председател на УС

Наум Димитров

/Русенски митрополит Наум/

Протокол от заседание на Управителния съвет на

Сдружение „ТЕОСИС“

Днес, 03.05.2021 г. в гр. Русе се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение „ТЕОСИС“.  На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет:

Председател, Наум Андонов Димитров /Русенски митрополит Наум/ и членове Маруся Петкова Цветанова и Милен Кирилов Бакалов.

Заседанието се проведе при дневен ред с точка единствена: Свикване на редовно годишно Общо отчетно събрание на Сдружението.

След обсъждане на предложението Управителният съвет единодушно

                                                            Р Е Ш И:

І. Свиква редовно годишно Общо отчетно събрание  на Сдружение „ТЕОСИС“ на 07.06.2021 г. от 10,30 часа в гр. Русе, пл. „Света Троица“ 9, седалището на Сдружението.

ІІ. Определя дневен ред на Общото отчетно събрание както следва:

1. Отчет за дейността и финансов отчет на Сдружение „ТЕОСИС” за 2020 г и приемане бюджет и програма за работа на Сдружението за 2021 г.;

2. Разни. 

ІІІ. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред от 11,30 часа.

ІV. Възлага на члена на Управителния съвет да предприеме необходимите действия за провеждане на събранието по необходимия ред.  

                              Председател на УС:

Наум Димитров /Русенски митрополит Наум/

                               Членове:

Маруся Цветанов

Милен Бакалов

Протокол от ОС на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Сдружение „ТЕОСИС“

Днес, 07.06.2021 г. в град Русе от 10,30 часа се проведе редовно отчетно общо събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Сдружение „ТЕОСИС“.

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на сдружението с покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, един месец преди насрочения ден.

Събранието беше открито от Председателя на Сдружението Наум Димитров /Русенски митрополит Наум/. Той констатира, че в посочения в поканата за ОС час, 10,30 ч., е налице необходимият според закона и устава кворум за провеждане на събранието.

Бяха направени следните процедурни предложения относно провеждането на

събранието:

1. За председателстващ на събранието да бъде избран Наум Димитров /Русенски митрополит Наум/;

2. За протоколист на събранието да бъде избрана Маруся Цветанова;

3. За преброител да бъде избран Михаил Михайлов.

След проведено гласуване Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председателстващ на събранието Наум Димитров /Русенски митрополит Наум/;

2. Избира за протоколист на събранието Маруся Цветанова;

3. Избира за преброител Михаил Михайлов.

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие.

Събранието протече при следния, предварително обявен в поканата дневен ред:

1. Отчет за дейността и финансовия отчет на Сдружение „ТЕОСИС” за 2020 г и приемане бюджета и програма за работа на Сдружението за 2021 г.;

2. Разни.

По т. 1 от дневния ред. Маруся Цветанова, член на УС представи пред общото събрание отчета за дейността на Управителния съвет и на сдружението и финансовия отчет за отчетния период и предложи на събранието да приеме бюджета и представените отчети. Тя прочете програма за работа на Сдружение „ТЕОСИС”  за 2021 г. След направени разисквания Общото събрание на членовете на Сдружение ТЕОСИС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема бюджета и отчетите за дейността на Управителния съвет и на сдружението и финансовия отчет за 2020 г. и прие програма за работа на Сдружението за 2021 г.

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие.

По т. 2 от дневния ред не бяха направени предложения и не бяха взети решения.

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 16,00 ч.

            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

            ……………………………………

            Наум Димитров

            /Русенски митрополит Наум/

            ПРОТОКОЛИСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

            ……………………………………

            (Маруся Цветанова)

Гр. Русе

07.06.2021 г.

Списък на присъствалите членове на Общото събрание на сдружението (2021)

 1. Митрополит Наум /Наум Андонов Димитров/
 2. Светослав Теофилов Георгиев
 3. Милен Кирилов Бакалов
 4. Елеонора Иванова Мицова
 5. Маруся Петкова Цветанова
 6. Михаил Иванов Михайлов
 7. Яна Мирославова Момчилова
 8. Магдалена Маринова Трифонова

Copyright © 2024