2017 Годишен доклад за дейността

 

 1. Митрополит Наум /Наум Андонов Димитров/
 2. Светослав Теофилов Георгиев
 3. Иво Георгиев Иванов
 4. Елеонора Иванова Мицова
 5. Маруся Петкова Цветанова
 6. Михаил Иванов Михайлов
 7. Яна Мирославова Момчилова
 8. Магдалена Маринова Трифонова
 9. Милен Кирилов Бакалов

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТЕОСИС“ ЗА 2017 ГОДИНА

Период на отчитане: ноември 2016-ноември 2017 г.

Изготвен: декември 2017 г. от Маруся Цветанова, член на УС

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 2. ЦЕЛИ
 3. ДЕЙНОСТИ
 4. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
 5. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Сдружение ТЕОСИСе регистрирано в Русенски окръжен съд с решение по фирмено дело № 19/2015 г. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Същото е регистрирано и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието под № 20151119010. Седалището и адрес на Сдружението осъществява своята дейност изключително чрез демократични средства, в съответствие с Конституцията и цялото действащо в Република България законодателство.

Сдружението е непартийно, отворено, доброволно, като осъществява своята дейност в обществена полза, въз основа на  следните ръководни начала. Обединява усилията на своите членове за постигане целите и задачите на Сдружението. Отношенията между членовете на организацията се изграждат въз основата на: доброволност, равенство в правата и задълженията, непосредствено и представително участие в осъществяването на целите и задачите.

II.ЦЕЛИ

Съгласно Устава на Сдружение ТЕОСИС целите, които поставяме пред нас като екип са:

 • Да работим за духовното израстване на обществото.
 • Социално подпомагане на нуждаещите се.
 • Образование в областта на духовното дело, културата, историята и традициите.
 • Проучване проблемите на хора в неравностойно положение, планиране на дейности и организиране изпълнението им за подпомагане разрешаването им.
 • Организиране на благотворителни мероприятия.
 • Осигуряване на условия за социалната интеграция и личностната реализация на хора в неравностойно положение, както и защита на човешките им права.

Със своята доброволна работа членовете на Сдружението допринасят за постигането на целите, които сме си поставили. Организацията работи предимно на регионално ниво и се ръководи от Председателят на Управителния съвет.

III.ДЕЙНОСТИ

Нашите основни дейности са насочени към провеждане на:

 • Разработване и изпълнение на проекти и програми в областта на духовното образование, културата, здравеопазването и социалното подпомагане.
 • Организиране на срещи, дискусии и други форуми по проблемите на обществото.
 • Участие в програми за организационно и методическо подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им.
 • Организиране и участие в семинари, конференции и други регионални, национални и международни форуми.
 • Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.
 • Доброволчество.

IV. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Обособяване и развитие на Духовно-просветен център за деца и младежи към катедрален храм „Света Троица“, Русе“, финансиран от Фондация „Bread for the World“.

Проектът е с едногодишно финансиране – от март 2016 до март 2017 година.

Проектът продължи и в началото на 2017 г, в резултат на който са подобрени битовите условия за работа, изграден санитарен възел, обновено и оборудвано работното помещение. Посредством това Център за деца и младежи, освен училището по вероучение, има допълнителна възможност за провеждане на различни курсове и обучения, съобразени с нуждите и желанията на децата – рисуване, иконопис, езикови курсове, място за срещи и разговори с хора от Църковната общност и други.

В неделното училище участват около 16 деца на възраст от 4 до 12 год. като  броят им спрямо предходната година се е увеличил. В организацията и изпълнението на проекта участват – организатор, координатор, преподавател и счетоводител.

След приключване на финансирането от Фондация „Bread for the World“ дейностите продължават със средствата, получени като дарение, събрани от ежегодните благотворителни базари.

2. Проект „Летен трудов лагер за младежи, Сяновски манастир „Света Марина”, Русенска епархия, 09 – 16.07.2017 г ”

„Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно“ /Пс. 132:1/

С благословението на Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум, лагерът се провежда за осма поредна година в средата на месец юли. На 16 юли митрополитът посети и благослови всички участници като отслужи света Литургия. В проповедта си подчерта необходимостта от такъв вид дейности, които спомагат духовното образование, молитва в дух на единство, развитие на активни църковни енории, обърнати към нуждите на ближния. 

Участниците в тазгодишният лагер бяха общо 67 миряни от Русенска, Видинска, Търновска, Софийска, Сливенска и Неврокопска епархии на БПЦ. Традиционно е и гостуването на приятели от холандската християнска общност в Дален, които даряват своя труд и подкрепят доизграждането на манастира.

Извършено беше свето кръщение на Анелия Стоянова от енорията на храм „Света Троица“, Русе.

Заниманията с децата бяха в часовете преди обяд. Те с интерес участваха в часовете по вероучение подготвени от техните преподаватели. С готовност сервираха и разтребваха в трапезарията, а много от тях помагаха при почистването на храма, манастира, събираха узрелите плодове и зеленчуци в градината. В следобедните часове децата се посвещаваха на игри и забавления – къпане в надуваем басейн, образователни и опознавателни задачи, разходки, състезания и др.

На 16 юли лагера беше закрит. Мнозина от лагерниците останаха до 17 юли, за да участват в празника на манастира – Света Марина. Като подарък за участието всеки получи тениска с логото и името на манастира.

Обратната връзка, която бе дадена от участниците констатира висока успеваемост в отделните дейности. Организационният екип също бе оценен положително, въпреки това се направиха предложения за развитие и подобрение на базата и организацията.

Тазгодишният лагер се осъществи благодарение на безвъзмездната финансова подкрепа на Фондация „Комунитас“ по проект за подпомагане и развитие на църковни общности, с подкрепата и съдействието на Русенска митрополия, спонсори и дългогодишни спомоществователи.

Организаторите и участниците в Летен трудов лагер за младежи, Сяновски манастир „Света Марина” 2017 г. изказват благодарност на всички, които подкрепиха проекта.

3. Проект „Дойди и виж“ (Йоан 1:46). Въведение в православието

Проектът е финансиран от Фондация „Комунитас“ – за изработване на Ръководство по вероучение.

Проектът започна през 2016 г. и продължи и в началото на 2017 г. Изготвено е помагало за подпомагане катехизаторския курс на оглашените преди встъпване в свето Кръщение.

Книгата представлява помагало, изясняващо основните истини в християнската вяра, изложени под формата на въпроси и отговори, да служи при катехизиране и подготовка за кръщение. Изданието има за цел да даде на влизащите в храма кратко и достъпно изяснение на Църквата и богослужението, Тайнствата, молитвата, запознаване с личността на Иисус Христос и лицата на Светата Троица. То не претендира за висок академичен стил, а по скоро споделя и обединява духовния опит на християните от енорийски общности в град Русе и свещенослужители с богата дългогодишна служба. Ще включва цитати от светите отци на Църквата, които поучават, наставляват и възпитават хората във вяра и любов към Бога и ближния, молитвено общение и цялостно участие в църковния живот.

4.  „Енориите в действие. Проект за развитие на социалната дейност в    Русенска епархия“

Проектът е финансиран от Фондация „Комунитас“ за период  октомври 2017-май 2018. В края на отчетния период започна работата по дейностите. В него участваха енориаши от различни енории, които се включиха като доброволци. Тримата социални  асистенти по граждански договор посещаваха месечно 15 човека. Грижите при всеки един човек са индивидуални и специфични спрямо личните му потребности. Рехабилитаторът работеше  с възрастните хора с цел поощряване за справяне с ежедневието, преодоляване безпомощността и поддържане на двигателните модели пригодни за ДЕЖ  / дейности от ежедневния живот/ – дейности при обслужване / обличане, извършване на тоалет, измиване на ръце, ресане на коса, хранене, пиене от чаша, хранене с лъжица, вилица, дейности с  хранене, обличане, придвижване и др., и изследваше нивото на тези умения.  Два пъти месечно правехме срещи с 30 младежи и възрастни в дома за умствено изостанали в с. Брестовица. Всички тези дейности ще продължат и през следващата година, за да помогнат за намаляване чувството на самотност и изолация, общуването извън затворената среда в която живеят, за повече самочувствие и радост в ежедневието.

5. Курс по рисуване, април 2017 година

В курса по рисуване участваха 9 деца на възраст от 6 до 13 години и преподавател Станислава Дамянова. С продължителност 60 учебни часа, провеждан всяка събота от 10 до 11.30 ч., общо 2,5 месеца. В края на курса всички деца участваха с рисунки в благотворителна изложба, която беше поставена във фоайето на Доходно здание за период от 15 дена. Рисунките бяха разпродадени на благотворителен базар за подпомагане дейността на Неделното училище към храм „Света Троица“, Русе.

IV.ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Приходите и разходите на Сдружението са представени съгласно финансовия Отчет за приходи и разходи и Отчет за паричните потоци, приложени към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат за 2017 г.

Приходите на Сдружението се формират както следва:

 1. От членски внос – 0 лв.
 2. Получени дарения под условие (проекти) – 15 000 лв.
 3. Получени дарения от физически и юридически лица без условие – 2000 лв.

Общо приходи за периода – 17 000 лв.

Изразходвани средства за изпълнение на дейностите на Сдружението:

 1. От получените дарения под условие (проекти) – 15 000 лв
 2. От получени дарения от физически и юридически лица без условие – 2000 лв.

Печалба – 0 лв.

Председател на Управителния съвет:

Русенски митрополит Наум /Наум Андонов Димитров/

                                         До Агенция по Вписванията

     Русе

ЗАЯВЛЕНИЕ

От

 1. Наум Андонов Димитров, ЕГН**********

постоянен адрес: област София, община София, гр. София, ул. Оборище 4,

настоящ адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, пл. Света троица 9,

лична карта №*********, издадена от МВР-София,

член и председател на УС и представляващ сдружение с нестопанска цел в обществена полза, под наименование Сдружение „ТЕОСИС“,

 1. Маруся Петкова Цветанова, ЕГН**********,

постоянен адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. Духовно възраждане 11,

настоящ адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. Ганчо Карамаждраков 2, вх.2, ет.4, ап.9, лична карта №*********, издадена от МВР-Русе,

в качеството си на членове на УС на Сдружение „ТЕОСИС“

На 08 декември 2017 г. се проведе Общо отчетно-изборно събрание, на което бяха взети решения:

1. прие отчета на  Сдружението за отчетната 2017 г. и прие бюджет и програма за развитие на Сдружението през 2018 г.;

2. Избра Милен Кирилов Бакалов ЕГН**********

постоянен адрес: Русе, ул. Студен Кладенец 17

лична карта № *********, издадена от МВР- Русе

за нов член на Сдружението и член на УС поради смърт на един от членовете му.

ПРИЛАГАМЕ:

 1. Протокол от заседание на УС на Сдружението
 2. Обявление за свикване на Общо събрание
 3. Протокол от Общото събрание

Дата: 11.12.2017 г.                              

С уважение: 

1……………………………….

2……………………………….                                                                                                   

Констативен протокол

На 19 март 2017 г. в седалището на Сдружение „ТЕОСИС“ в гр. Русе, пл. „Света Троица“ 9, на видно място бе поставена покана за редовно годишно Общо събрание на 20.04.2017 г. от 11,00 ч. на същия адрес при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на Сдружение „ТЕОСИС” за 2017 и приемане бюджета и програма за работа на Сдружение „ТЕОСИС”  за 2018 г.;

2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 12,00 часа.

           Свидетели: членове на Сдружението:     

1. Яна Момчилова

2. Маруся Цветанова

ОБЯВЛЕНИЕ

oт Управителния Съвет на Сдружение „ТЕОСИС“

Управителният съвет на Сдружение „ТЕОСИС” , на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание, на 20.04.2017 год. от 11 часа в седалището на Сдружението в гр. Русе, пл. „Света Троица“ 9, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на Сдружение „ТЕОСИС” за 2017 и приемане бюджет и програма за работа на Сдружение „ТЕОСИС”  за 2018 г.;

2. Разни. 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 12 часа.

19.03.2017 г. 

Русе

Председател на УС

Наум Димитров

/Русенски митрополит Наум/

Протокол от заседание на Управителния съвет на

Сдружение „ТЕОСИС“

Днес, 19.03.2017. в гр. Русе се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение „ТЕОСИС“.  На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет:

Председател, Наум Андонов Димитров /Русенски митрополит Наум/ и членове Маруся Петкова Цветанова и Милен Кирилов Бакалов.

Заседанието се проведе при дневен ред с точка единствена: Свикване на редовно годишно Общо отчетно събрание на Сдружението.

След обсъждане на предложението Управителният съвет единодушно

                                                            Р Е Ш И:

І. Свиква годишно Общо отчетно събрание  на Сдружение „ТЕОСИС“ на 20.04.2017 г. от 11 часа в гр. Русе, пл. „Света Троица“ 9, седалището на Сдружението.

ІІ. Определя дневен ред на Общото събрание както следва:

1. Отчет за дейността и финансов отчет на Сдружение „ТЕОСИС” за 2017 г и Приемане бюджета и програма за работа на Сдружението за 2018 г.;

2. Разни. 

ІІІ. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред от 12 часа.

ІV. Възлага на членовете на Управителния съвет да предприемат необходимите действия за провеждане на събранието по установения ред.  

                              Председател на УС:

Наум Димитров /Русенски митрополит Наум/

                               Членове:

Маруся Цветанова

Милен Бакалов

Протокол от ОС на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Сдружение „ТЕОСИС“

Днес, 25.05.2018 г. в град Русе от 10,30 часа се проведе редовно отчетно общо събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Сдружение „ТЕОСИС“.

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на сдружението с покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, един месец преди насрочения ден.

Събранието беше открито от Председателя на Сдружението Наум Димитров /Русенски митрополит Наум/. Той констатира, че в посочения в поканата за ОС час, 10,30 ч., е налице необходимият според закона и устава кворум за провеждане на събранието.

Бяха направени следните процедурни предложения относно провеждането на

събранието:

1. За председателстващ на събранието да бъде избран Наум Димитров /Русенски митрополит Наум/;

2. За протоколист на събранието да бъде избрана Маруся Цветанова;

3. За преброител да бъде избран Михаил Михайлов.

След проведено гласуване Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председателстващ на събранието Наум Димитров /Русенски митрополит Наум/;

2. Избира за протоколист на събранието Маруся Цветанова;

3. Избира за преброител Михаил Михайлов.

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие.

Събранието протече при следния, предварително обявен в поканата дневен ред:

1. Отчет за дейността и финансовия отчет на Сдружение „ТЕОСИС” за 2018 г и приемане бюджета и програма за работа на Сдружението за 2019 г.;

2. Разни.

По т. 1 от дневния ред. Маруся Цветанова, член на УС представи пред общото събрание отчета за дейността на Управителния съвет и на сдружението и финансовия отчет за отчетния период и предложи на събранието да приеме бюджета и представените отчети. Тя прочете програма за работа на Сдружение „ТЕОСИС”  за 2019 г. След направени разисквания Общото събрание на членовете на Сдружение ТЕОСИС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема бюджета и отчетите за дейността на Управителния съвет и на сдружението и финансовия отчет за 2018 г. и прие програма за работа на Сдружението за 2019 г.

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 8 /осем/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие.

По т. 2 от дневния ред не бяха направени предложения и не бяха взети решения.

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 15:30 ч.

            ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

            ……………………………………

            Наум Димитров

            /Русенски митрополит Наум/

            ПРОТОКОЛИСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

            ……………………………………

            (Маруся Цветанова)

Гр. Русе

25.05.2018 г.

 1. Митрополит Наум /Наум Андонов Димитров/
 2. Светослав Теофилов Георгиев
 3. Милен Кирилов Бакалов
 4. Елеонора Иванова Мицова
 5. Маруся Петкова Цветанова
 6. Михаил Иванов Михайлов
 7. Яна Мирославова Момчилова
 8. Магдалена Маринова Трифонова

Copyright © 2024